วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนะนำสมาชิก

1.นายอานุจิตร ช่อทอง เลขที่ 9  ม.4/8  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
2.นางสาวชลลดา แก้ววงษา เลขที่ 13  ม.4/8  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
3.นางสาววนิดา โตพูล เลขที่ 39  ม.4/8  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์